RozwińSzukaj

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu w Polsce

Inter Best 97 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., licencjobiorca Europcar na terenie Polski, zwany w treści Europcar, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie najmu, pojazd oraz odbiornik radiofoniczny określone w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.


 1.  Opłaty za wynajem
 2.  Wynajem i zwrot pojazdu
     2.1. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura
     2.2. Zwrot pojazdu poza punktem Europcar
 3.  Warunki płatności
 4.  Rezerwacje i anulacje
 5.  Warunki używania pojazdu
     5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany
     5.2. Odpowiedzialność Najemcy
 6.  Uszkodzenia, utrata, kradzież
 7.  Wypadki, kradzieże
 8.  Dane personalne
 9.  Odpowiedzialność Europcar
10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
11. Ubezpieczenie pojazdu Auto-Casco (Collision Damage Waiver CDW, Theft Waiver TW)
12. Personal Accident Insurance - ubezpieczenie osobowe
13. Siedziba i właściwość sądu



 


1. Opłaty za wynajem

Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Europcar. Ceny i opłaty podane są w walucie EUR, która przeliczana jest na PLN wg średniego kursu sprzedaży ogłoszonego przez NBP w dniu ystawienia faktury. W przypadku płatności kartą kredytową Europcar obciąży rachunek Najemcy w walucie polskiej wg metody podanej powyżej. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Europcar, powstałe w trakcie trwania wynajmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie Europcar.


2. Wynajem i zwrot pojazdu

Wynajęty Najemcy pojazd oraz odbiornik radiofoniczny są w dobrym stanie technicznym i przygotowane do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła. Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa lub naładowaną baterią. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem lub niepełną baterią, Najemca zostanie
obciążony kosztem brakującego paliwa lub naładowania baterii oraz kosztami tej usługi. Wynajęty pojazd może być wyposażony w nadajnik GPS. Europcar zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych pozyskanych z nadajnika w celu monitorowania i zabezpieczenia pojazdu, w szczególności w przypadku naruszenia warunków umowy najmu. Europcar może wykorzystać dane z GPS w celu gromadzenia informacji na temat stanu i wydajności pojazdu podczas trwania umowy najmu, w tym uszkodzenia pojazdu, przebiegu, zużycia paliwa i innych danych operacyjnych. Europcar może także wykorzystać te informacje w celu gromadzenia danych na temat sposobu prowadzenia pojazdu przez Najemcę podczas wynajmu ze względów bezpieczeństwa, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy kontaktu z Najemcą, jeżeli dane wskazują na problem z bezpieczeństwem, ochroną lub obsługą pojazdu. Europcar może nałożyć na Najemcę dodatkową opłatę, jeżeli w trakcie trwania wynajmu zmienione zostanie miejsce zwrotu pojazdu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia Europcar lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków. Najemca może zwrócić wynajęty pojazd tylko osobie w ubraniu służbowym Europcar. Najemca nie może zwrócić wynajętego pojazdu osobie nieubranej służbowo, znajdującej się w punkcie Europcar, wobec której Najemca powziął domniemanie, że jest pracownikiem Europcar. W sytuacjach wyjątkowych i za zgodą Europcar, kluczyki i dokumenty wynajętego pojazdu mogą być zwrócone w recepcji hotelowej. W przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy, Europcar zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy, jak również odebrania pojazdu na koszt Najemcy. Europcar nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogły wyniknąć w takim przypadku. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24 godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody Europcar. Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji Europcar, powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu Europcar przez Najemcę. Integralną częścią tej umowy stanowi formularz „Stan Techniczny Pojazdu”, na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Europcar, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Europcar na formularz „Stan Techniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.1. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura

Zwrot pojazdu poza godzinami pracy Europcar nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela Europcar. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela Europcar na formularzu „Stan Techniczny Pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca. Najemca musi pozostawić wynajęty pojazd na parkingu wskazanym przez Europcar. Jeżeli punkt wynajmu wyposażony jest w tzw. „skrzynkę zwrotu pojazdu”, wówczas Najemca musi w niej pozostawić kluczyki i dokumenty pojazdu, umowę najmu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Pozostawienie kluczyków i dokumentów w „skrzynce zwrotu pojazdu”, poza godzinami pracy biura, nie powoduje zakończenia umowy najmu. Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Europcar po otwarciu biura. Zakończenie umowy najmu odbywa się po odzyskaniu kluczyków i dokumentów pojazdu, sprawdzeniu pojazdu oraz wpisaniu daty i godziny zwrotu. Jako datę i godzinę zwrotu przyjmuje się datę i godzinę otwarcia punktu Europcar następnego dnia po zwrocie lub datę i godzinę znajdującą się na parkingowym bilecie wjazdu.

2.2 Zwrot pojazdu poza punktem Europcar

Zwrot pojazdu poza punktem Europcar może odbyć się po wcześniejszej akceptacji Europcar. Jako datę i godzinę zwrotu pojazdu poza punktem Europcar uważa się datę i godzinę podaną przez Najemcę pracownikowi Europcar. Europcar jest zobowiązany do odbioru pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia informacji od Najemcy. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu, mandaty itp. do 4 godzin od chwili zgłoszenia zwrotu pojazdu pracownikowi Europcar. Jeżeli Europcar nie odbierze pojazdu w podanym czasie, wówczas wszelka odpowiedzialność przechodzi na Europcar. Odbiór pojazdu zgłoszonego do Europcar przez Najemcę w soboty lub niedziele może nastąpić do godziny 12:00 w poniedziałek. W takiej sytuacji odpowiedzialność Najemcy pozostaje do tego czasu. Jeżeli Europcar nie odbierze pojazdu do tego czasu, wówczas przejmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócony pojazd.

3. Warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej. W przypadku płatności kartą kredytową, Europcar dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogły wystąpić w trakcie jego trwania. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

4. Rezerwacje i anulacje

Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. Europcar zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu (2 godziny dla Ready Service). Europcar zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez Europcar. Anulowanie rezerwacji musi być zgłoszone do Europcar minimum 48 godzin przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, Europcar może obciążyć Najemcę opłatą za anulowanie rezerwacji.

5. Warunki używania pojazdu

5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany

a) przez osobą inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Europcar poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Europcar warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
b) jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość zdolność reakcji.
c) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
d) poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia Europcar. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Ukrainy.
e) w wyścigach, rajdach lub zawodach.
f) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Europcar.
g) do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
h) do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
i) do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Europcar na stratę czasu lub należności zanim
pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
j) do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Europcar).
k) gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez Europcar.
l) do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.
m) pojazd nie może być transportowany promem, bez każdorazowej pisemnej zgody Europcar.
n) wynajęty pojazd nie może być podnajęty przez Najemcę innej osobie lub podmiotowi.

5.2. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że Europcar udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych i naliczy opłatę administracyjną każdorazowo, za związane z tym udostępnienie danych użytkownika. Europcar nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, kary lub opłaty, również parkingowe, których nałożenie wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa lub ich naruszenia, w tym przepisów o ruchu drogowym oraz innych przepisów i regulaminów określających zasady korzystania z dróg czy parkingów. Obowiązek uregulowania tych opłat spoczywa na Najemcy. Jeśli opłatami tymi zostanie obciążony Europcar, jest on uprawniony obciążyć nimi Najemcę. Europcar ma prawo powiększyć kwotę kary, czy mandatu o faktycznie poniesione koszty, w tym koszty wysyłki i windykacyjne. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub najbliższym punktem Europcar. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki w wynajętym pojeździe. Zabronione jest pozostawianie zwierząt bez opieki w wynajętym pojeździe. Najemca jest odpowiedzialny za respektowanie zakazu palenia w wynajętym pojeździe. W przypadku złamania tego zakazu, Europcar może nałożyć na Najemcę dodatkową opłatę wynikającą z konieczności ozonowania pojazdu.

6. Uszkodzenia, utrata, kradzież

a) Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu. Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki (ochrony BASIC) tj. Collision Damage Waiver i Theft Waiver na umowie najmu, odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że zaakceptował warunki dodatkowej ochrony, która ograniczy, (w zależności od wykupionej opcji) kwotę udziału własnego do maksymalnie 0,00 EUR pod warunkiem, że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie albo wskutek pożaru lub poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
b) W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.
c) Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
d) Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

7. Wypadki, kradzieże

W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Europcar o wszelkich uszkodzeniach pojazdu. Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, Europcar dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. Europcar nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że
Europcar nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać Europcar pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do Europcar lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

8. Dane personalne

Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. (Administrator danych) oraz firmy w grupie Europcar w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy. Podane dane mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora danych (Rozporządzenie RODO art. 6, ust. 1 lit f.). Dane Administratora danych, szczegółowy cel, zakres, podmioty przetwarzające dane i okres przetwarzania danych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.europcar.com/privacy-policy <http://www.europcar.com/privacy-policy>.

9. Odpowiedzialność Europcar

Europcar jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Europcar. We wszystkich innych przypadkach Europcar nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Europcar odpowiedzialnym za takie roszczenia. Europcar nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskiej. Europcar nie montuje fotelików do przewozu dzieci w wynajętym pojeździe. Obowiązek montażu
spoczywa na Najemcy. Europcar nie odpowiada za szkody lub uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu fotelika przez Najemcę.

10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Europcar zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

11. Ubezpieczenie pojazdu Auto - Casco (Collision Damage Waiver CDW, Theft Waiver - TW)

(Collision Damage Waiver CDW , Theft Waiver - TW) Poprzez akceptację CDW i/lub TW na pierwszej stronie umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli Najemca nie wykupi ubezpieczenia Damage Waiver -CDW i/lub Theft Waiver - TW, Europcar ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu lub w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na wynajem pojazdu przy utrzymaniu odpowiedzialności Najemcy do pełnej wartości pojazdu. Collision Damage Waiver i/lub Theft Waiver nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.

12. Personal Accident Insurance - ubezpieczenie osobowe

Poprzez akceptację PAI na umowie najmu, Najemca akceptuje dodatkową opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Niniejszym Najemca nabywa prawo do odszkodowania, któremu przysługuje z racji ubezpieczenia osobowego. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia osobowego (PAI) są do wglądu w siedzibach obsługi klienta należących do Europcar.

13.Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.


 


Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.